Privatumo politika

Privatumo politika

Bendros nuostatos

Asmens duomenų apsaugos taisyklės (toliau – „Taisyklės“) reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. Taisyklėse vartojamos sąvokos turi būti suprantamos taip, kaip yra apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/679 (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (toliau – ADTAĮ), Darbo kodekse (toliau – DK) ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Už duomenų administravimą atsakinga įmonė

UAB „Inčas“

A.Juozapavičiaus pr. 84, Kaunas

Tel.(+37037) 34 1262, incas@paper.lt

Pagrindiniais duomenų tvarkymo principai

– Asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai, sąžiningai ir skaidriai (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).

– Asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais (tikslo apribojimo principas).

– Asmens duomenys tvarkomi adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas).

– Asmens duomenys tvarkomi tikslūs ir nuolat atnaujinami (tikslumo principas).

– Asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai (saugojimo trukmės apribojimo principas).

– Asmens duomenys tvarkomi taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas (vientisumo ir konfidencialumo principas).

– Informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

Duomenys tvarkomi ir saugomi siekiant

– Vykdyti užsakymus, susitarimus, sutartis, išrašant finansinius dokumentus.

– Pateikti pasiūlymus ir pranešimus.

– Pagerinti, individualizuoti, keisti teikiamų paslaugų, prekių pasiūlymus.

– Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

 Saugomi ir apdorojami duomenys

-Įmonės pavadinimas, įmonės atstovo pareigos, vardas, pavardė, įmonės buveinės ir biuro adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Jeigu pirkėjas yra fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą: vardas, pavardė, adresas, individualios veiklos pažymėjimo numeris, ir asmens kodas., el. pašto adresas, telefono numeris.

-Fiziniams asmenims (gyventojams), laikantis Buhalterinės paskaitos įstatymo 13 str, 1 d. reikalavimų, PVM sąskaita faktūra gali būti išrašyta supaprastinta tvarka: grafoje Pirkėjas nurodant „PRIVATŪS ASMENYS“. Tokioje PVM sąskaitoje faktūroje jokie asmens duomenys nerenkami ir neįrašomi, tiesiog pažymima „n/d“ (nėra duomenų).

-Fizinio asmens (gyventojo) prašymu gali būti nurodyti ir kiti PVM sąskaitai faktūrai PVM įstatymo 80 straipsnio 1 dalyje ar 9 dalyje (jeigu išrašoma supaprastinta PVM sąskaita faktūra) nustatyti rekvizitai.

-Fizinio asmens vardas, pavardė, kodas, adresas į PVM sąskaitą faktūrą įrašomas tik esant pirkėjo – fizinio asmens pageidavimui.

Asmens duomenų šaltiniai

– Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats: kreipiasi į įmonę, naudojasi įmonės paslaugomis, perka prekes, kreipiasi į įmonę prašant suteikti informaciją ir pan.

– Asmens duomenys  gaunami iš kitų šaltinių: įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų, puslapių ir kt.

Vaizdo stebėjimas

– Įmonės darbuotojų, kitų subjektų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu vykdomas vaizdo stebėjimas Vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir/ar analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą. Apie vykdomą vaizdo stebėjimą informuojama informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu bei įmonės rekvizitais. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose duomenų subjektas tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos.

Asmens subjekto teisės

-gauti informaciją apie tvarkomus duomenis, susipažinti su jais

-reikalauti ištaisyti bet kuriuo momentu

-reikalauti ištrinti duomenis (ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas

-teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pvz., popierinėse bylose.

– ištaisyti, apriboti duomenų naudojimą ir tvarkymą

Elektroninė parduotuvė

Šiuo metu UAB Inčas elektroninė parduotuvė neveikia ir yra informacinio pobūdžio tinklalapis. Šiuo metu sukurti savo paskyrą nėra galimybės, todėl duomenys nėra kaupiami. Tačiau naudodamiesi tinklalapyje esančia kontaktų forma, galite įmonei pateikti užklausą.

Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims

– Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų sutarčių.

– Įmonė gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

– Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis įmonės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka

– Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į įmonę teikdamas rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroniniu paštu. Prašymas turi būti įkaitomas, duomenų subjekto pasirašytas, naudojant laisvą prašymo formą aukščiau nurodytais adresais.

– Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Įmonė gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.

– Įmonės atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

Duomenų subjekto atsakomybė

Duomenų subjektas turi:

– informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;

– pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Įmonė galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

 Baigiamosios nuostatos

– Perduodamas įmonei asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.

– Plėtojant ir tobulinant įmonės veiklą, Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Įmonė turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje.

– Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje.